Toulky přírodou Moravského krasu

Buďte vítáni na Blanensku ...
... na území Moravského krasu , v regionu bohatém a pohostinném, ležícím v samém srdci jižní Moravy, domorodci milovaném, návštěvníky obdivovaném, básníky opěvovaném ...
 

Blanensko a Moravský krad z "nadhledu"

  Region Blansko a Moravský kras se nachází mezi Drahanskou a Českomoravskou vrchovinou, severně od Brna, moravské metropole. Nejvyšším bodem Moravského krasu je Helišova skála (613 m), dalším významným vrcholem je kopec Podvrší (590 m) ve Veselici, který se pyšní moderní rozhlednou, jež vám po zdolání 168 schodů nabízí okouzlující pohled na přírodu krasové oblasti.

 

Pro "vodníky" i vodáky

  Součástí území je malebné údolí řeky Svitavy, které se v létě stává cílem mnoha vodáků.Vlastní území Moravského krasu je odvodňováno ponornou říčkou Punkvou. Centrem rekreace a vodních sportů jsou Jedovnice, zejména okolí rybníka Olšovce. Vhodné zázemí pro relaxaci přímo v Blansku vám skýtá rekreační oblast Palava s přehradní nádrží. Odpočinout si můžete rovněž u dalších přírodních i uměle vybudovaných ploch v regionu.
 
 

Tajemství Lesnického slavína

  Na Blanensku můžete nalézt i neobvyklý přírodní park s pestrou sbírkou vzácných cizokrajných dřevin - dendrologické arboretum ve Křtinách. Lesní plocha neslouží jen odborníkům, ale vytváří i hezké rekreační zázemí se zaměřením na estetické působení. Areál zahrnuje řadu pamětních desek a památníků, věnovaných významným lesníkům a umělcům opěvujícím přírodu.


 

Skvosty podzemí i "nadzemí" Krasu

  Při vyslovení pojmu "Moravský kras" se většině z nás vybaví především unikátní krápníkové jeskyně. Ve skutečnosti se jedná o rozsáhlý komplex jedinečných přírodních úkazů, rozkládajících se na ploše 92 km2. Území se dělí do tří částí – na severní, odvodňované Punkvou; střední, v povodí Křtinského potoka; a jižní, náležející do povodí Říčky. Z celkového počtu 1100 zaregistrovaných jeskyní jsou veřejnosti přístupné pouze čtyři, a to v severní části Krasu (Punkevní, Kateřinská, Balcarka a Sloupsko-šošůvské). Ostatní zůstávají veřejnosti utajeny. Vstup do nich je zakázán, a to nejen kvůli ochraně vzácné krápníkové výzdoby před neukázněnými návštěvníky, ale především z důvodu bezpečnosti. Těm dobrodružnějším a zvídavějším doporučujeme navštívit několik suchých jeskyní, většinou dobře osvětlených denním světlem, které si mohou bez rizika prohlédnout – např. Pekárnu, Kostelík, Jáchymku, Kůlničku, Kolíbky v Rudici aj.
 
Punkevní jeskyně
  Je součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR, Amatérské jeskyně. Během její prohlídky se ocitnete na samém dně světoznámé propasti Macocha, hluboké 138,7 metrů. Až sem vás přivede soustava mohutných dómů s bohatou krápníkovou výzdobou, jíž vévodí Masarykův dóm – nejkrásnější podzemní prostora Moravského krasu. Prohlídka je završena romantickou plavbou na lodičkách po podzemní říčce Punkvě.
 
Kateřinská jeskyně
  Disponuje největším veřejnosti přístupným podzemním dómem v České republice (97 m délka, 44 m šířka, 20 m výška) a unikátní krápníkovou výzdobou, tvořenou skupinou mimořádně úzkých, až 4 m vysokých, hůlkových stalagmitů v tzv. Bambusovém lesíku. O vynikající akustice Hlavního dómu se mohou návštěvníci během prohlídky přesvědčit poslechem reprodukované hudby. Několikrát ročně se zde konají hudební a pěvecké koncerty.
 
Jeskyně Balcarka
  Dvoupatrové jeskynní bludiště členitých chodeb, spojených komíny a vysokými dómy, s velmi bohatou, mnohotvárnou a barevnou krápníkovou výzdobou. Přirozený vstupní portál je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, z níž pocházejí četné nálezy kostí pleistocenních zvířat, pazourkové a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné.
 
Sloupsko-šošůvské jeskyně
  Rozsáhlý komplex chodeb a dómů ve dvou patrech, spojených mohutnými podzemními propastmi, až 80 metrů hlubokými. V Eliščině jeskyni s ojedinělou krápníkovou výzdobou jsou příležitostně pořádány koncerty komorní hudby. Jeskyně jsou také využívány k léčení nemocí horních cest dýchacích – speleoterapii. Součástí tohoto jeskynního systému je i mohutná sluj Kůlna, jedno z našich nejproslulejších a nejlépe prozkoumaných archeologických nalezišť.

  Pozoruhodné jsou také typické krasové kaňony Pustý a Suchý žleb, propadání Bílé vody a zejména Amatérská jeskyně, veřejnosti nepřístupná. Neopakovatelný zážitek pak přináší mrazivý pohled do hlubin propasti Macocha z Horního nebo Dolního můstku. Dominantou střední části Moravského krasu je Rudické propadání, kde pod zem mizí vody Jedovnického potoka a zpět na zemský povrch vyvěrají až po dvanáctikilometrové pouti tajuplným podzemím u Býčí skály v Josefově, kde byla nalezena známá bronzová soška býčka.

  Mimořádné bohatství a široká škála krasových jevů, stejně jako cenná fauna i flóra, jsou předmětem přísné ochrany. Již v roce 1956 bylo toto největší a nejlépe vyvinuté krasové území v ČR prohlášeno za chráněnou krajinnou oblast. Nejcennější lokality jsou navíc chráněny ve 14 přírodních rezervacích, ve kterých se vyskytují četné unikáty živé a neživé přírody, např. pouze na dně propasti Macocha najdeme vzácnou kruhatku Matthioliho. Krasové podzemí je zimovištěm netopýrů, typických zástupců jeskynní fauny.

  Zájmy ochrany přírody respektuje ekologická doprava v Moravském krasu. Od Skalního mlýna k Punkevním jeskyním a zpět vás dopraví vláček, neopakovatelné zážitky přináší i
jízda kabinovou lanovou dráhou, vedoucí od Punkevní jeskyně k Hornímu můstku propasti Macocha.

Jeskyně Provoz Délka trasy Doba prohlídky
Punkevní Celoročně 1170 m 60 min
Kateřinská Únor - říjen 430 m 30 min
Balcarka Únor - říjen 600 m 45 min
Sloupsko-šošůvské Únor - říjen 890 m (krátký okruh) 60 min
  Únor - říjen 1670 m (dlouhý okruh) 100 min

Praktická rada závěrem: vzhledem k obrovské popularitě jeskyní Moravského krasu bývá zejména v letní sezoně kapacita jeskyní obsazena na mnoho týdnů dopředu. Doporučujeme tedy všem zájemcům o návštěvu v Moravském krasu (zejména Punkevních jeskyní), aby si svoje vstupy rezervovali minimálně 14 předem.

Rezervace provádí Ústřední informační služba Skalní mlýn:
Tel. 516 413 575, fax 516 415 379, email uismk@cavemk.cz

Za poznáním do krasu

Naučná stezka Macocha (6 km, 16 zastavení)
Vydejte se od Skalního mlýna směrem ke Kateřinské jeskyni. Nenechte se odradit stoupáním mezi Suchým a Pustým žlebem stezkou zvanou Chobot. Ta vás totiž zavede na Horní můstek propasti Macocha. Až se pohledem do rokliny, která se stala posledním místem odpočinku mnoha sebevrahů, dostatečně pokocháte, další kroky vás zavedou k vyhlídce na Koňském spádu. Odtud sestoupíte do údolí Pustého žlebu, kde najdete dolní stanici kabinové lanové dráhy, vchod do Punkevních jeskyní a přístaviště lodiček. Nakonec se vydejte po směru barevného ekologického vláčku na cestu zpět ke Skalnímu mlýnu.
 
Naučná stezka Josefov (10 km, 24 zastavení)
Vaše „pohádkové“ putování začíná na křižovatce U sedmi dubů (u Adamova). Na této stezce se vám nabízí možnost poznat romantiku Josefovského údolí, které je mj. známo i díky existenci podzemních válečných továren. Ocitnete se u jeskyně Býčí skála a otevře se vám pohled např. na vývěry Jedovnického potoka.
 
Naučná stezka Říčky (3,5 km, 10 zastavení)
Start je pod obcí Ochoz u rekreačního zázemí půvabně nazvaného Hádek. Cesta vede malebným údolím podél potoka Říčky, kolem Ochozské jeskyně k jeskyni Pekárna. Následuje stoupání k Hostěnickému propadání a zalesněným údolím se vrátíte zpět k Hádku.
 
Naučná stezka Rudické propadání a Jedovnicko (9 km, 13 zastavení)
Z náměstí v Jedovnicích se vydáte kolem známých rybníků Olšovce a Budkovanu. Po toku Jedovnického potoka se dostanete až k fascinujícímu Rudickému propadání. Z Rudice zamíříte zpět do Jedovnic.