Po stopách stavitelů

Buďte vítáni na Blanensku ...
... v oblasti obdařené bohatou historií a cennými architektonickými památkami, půvabnými zámky, romantickými zříceninami hradů, kamennými stavbami větrných mlýnů, tajemstvím technických památek, širokou paletou církevních staveb, tradicí uměleckých řemesel ...

Za romantikou hradních zřícenin
Blansko
  Známá zřícenina gotického hradu (nazývaného též Blansek) z 13. století na vápencovém ostrohu nad Pustým žlebem 5 km SV od Blanska - na protilehlém svahu ke vchodu do Punkevních jeskyní. Zanikl v neklidném pohusitském období asi v polovině 15. stol.
Nový hrad
  Zříceniny rozsáhlého gotického hradu 4 km jižně od Blanska. Rozlehlý areál tvoří nepatrné pozůstatky původního (tzv. Starého) hradu. V období třicetileté války byl vypálen a pobořen. Prošel architektonickými úpravami, kdy byla obnovena jeho dřívější podoba.V současné době zde probíhají akce typu "otevřených dveří" s přehlídkou starých zbraní, historickým šermem, dobovou hudbou, ukázkami řemesel apod.
Holštejn
  Zřícenina hradu v Holštejnském údolí asi 2,5 km od Sloupu. V blízkosti hradu se nachází i jeskyně Hladomorna, v níž bylo nalezeno množství lidských kostí, předmětů, oděvů a středověké zbroje.
Čertův hrádek
  Ruiny gotického hradu s nevyjasněnou historií v katastru Olomučan asi 3 km jižně od středu Blanska. Tajemný hrádek je opředen řadou pověstí. Nedaleko hradu se nachází mrazem zajímavě modelovaná Výrova skála.

Za tajemstvím zámeckých komnat
Blansko
  Půvabný renesanční zámek je dominantou města Blanska. Pobývala zde řada významných osobností, jako např. lékař a archeolog Jindřich Wankel a rakouský spisovatel Ferdinand von Saar. Nejvýznamnější osobností spjatou s blanenským zámkem je Karolina Meineke, manželka budoucího anglického krále Viléma IV., hrdinka dávného příběhu nešťastné lásky. V zámeckém parku se starými stromy jsou umístěny litinové sochy inspirované především obdobím antiky a renesance. V současné době je zámek sídlem městského muzea, jehož expozice odrážejí tradici železářství a výroby umělecké litiny v Blansku. Zaujmou také historické interiéry a dokumentace k dějinám výzkumů v Moravském krasu.
Rájec nad Svitavou
  Nejhonosnější objekt raného klasicismu na Moravě s ojedinělými prvky francouzsky orientované architektury. K vidění jsou zde bohaté sbírky předmětů z křišťálu, čínského porcelánu a mědirytin. Velmi cenná je i rozsáhlá empírová knihovna o několika desítkách tisíc svazků nebo pozoruhodná obrazárna. Rájecký zámek je místem konání mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst Concentus Moraviae.

Posvátným tichem svatostánků
Blansko
  Původně románský, nyní barokní kostel sv. Martina. Pozornost zaslouží zejména křížová cesta z konce 19. století a kopie korpusu Ukřižovaného od Myslbeka. Vzácnou památkou zvonařského umění je starobylý zvon ve věži kostela, který je obecně považován za jeden z nejstarších zvonů na Moravě. V těsné blízkosti kostela, na místě původního hřbitova, byla instalována pamětní deska Karoliny Meineke.
  Specifikem města Blanska je dřevěný kostelík z poloviny 17. století. Původně vystavěn v Nižním Selišti na Zakarpatské Ukrajině a zasvěcen pravoslavné Sv. Paraskivě. Titulární ikona světice i některé další ikony z původní výzdoby zůstaly zachovány jako doklad ukrajinského lidového umění. Kostelík představuje tzv. "sedmihradsko marmarošský" typ rusínských kostelíků, ovlivněný západoevropskou gotikou. Podle názoru některých odborníků se jedná o vůbec nejstarší kostelík tohoto typu na našem území.
Křtiny
  Barokní mariánský chrám Jména P. Marie, často nazýván „perlou jižní Moravy“, byl vystavěn podle Jana Blažeje Santiniho. Je jeho největší stavbou postavenou na půdorysu řeckého kříže. Známým poutním místem se stal díky soše Madony, nositelky řady zázraků.
Sloup
  Pozdně barokní kostel P. Marie Sedmibolestné z 18. století od M. A. Canevala. Oltář z černého a červeného mramoru s gotickou sochou piety. Pod litinovými náhrobky místního hřbitova odpočívají představitelé šlechtického rodu Salmů.
Jedovnice
  Původně raně barokní kostel sv. Petra a Pavla. Moderní úprava hlavního oltáře, provedená podle návrhů významných umělců J. Koblasy a M. Medka, je svého druhu jedinečná v Evropě.
Adamov
  Novogotický kostel sv. Barbory. V interiéru této cihlové stavby vyniká cenný tzv.
Světelský oltář, pocházející z chrámu cisterciáckého opatství v rakouské Světlé (Zwettl).
Tato pozdně gotická řezbářská práce je v jistém smyslu uměleckým unikátem.
Senetářov
Moderní kostel sv. Josefa z 20. století podle návrhu L. Kolka. Svým tvarem připomíná loď jako obraz církve, jež sbírá věřící na cestách životem a vede je k nejvyššímu dobru – Bohu.

Výprava za větrnými mlýny a tavbou železné rudy
Rudice - Větrný mlýn
  Mlýn holandského typu je upraven jako stálá expozice historie obce, mineralogie, speleologie, železářství, hutnictví a hornictví. V areálu mlýna je přístupný geopark.
Ostrov u Macochy
  Mlýn holandského typu v soukromém vlastnictví.
Petrovice - zděný větrný mlýn
  Přebudovaný mlýn holandského typu, patří k nejstarším dochovaným v této oblasti.
Šošůvka - zděný větrný mlýn
Mlýn holandského typu, dnes pouze kruhový základ.
Josefov - Františčina huť
  Původní vysoká pec, založena v roce 1748, patřila k typu tzv. belgických pecí. Dnes je nejstarší dochovanou pecí ve střední Evropě. Celý areál včetně okolních budov byl vyhlášen za první technickou rezervaci v ČR. Ve správní budově lze navštívit expozici železářství Technického muzea v Brně.
Blansko - železářské hutě Klamovka, Paulinka, Mariánská
Černá Hora -Panský pivovar
  Založen kolem roku 1530. V současné době produkuje pivo vynikající kvality.

Věčná slova vytesaná do kamene
Olomučany - Památník Karla Hynka Máchy
  Spadá do památek na území tzv. Lesnického slavína. Byl vybudován k uctění památky autora "Máje". Stěny pomníku zdobí verše tohoto díla společně s odkazem básníka.
Křenkův pomník
  Pomník na trase naučné stezky Macocha poblíž nejvyššího místa Chobotu. Nese jméno známého turisty a propagátora Moravského krasu, který zahynul v Osvětimi.
Památník Hradské cesty
  Zajímavý monument se slunečními hodinami, citáty I. S. Turgeněva a A. France, nacházející se při cestě z Olomučan na Nový hrad.